Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNGTRIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Bình Dương,Ngày 30 tháng 08 năm 2015

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2015 – 2016

 

 

Thứ

NT 24-36 tháng

MG 3-4 tuổi

MG 4-5 tuổi

MG 5-6 tuổi

2

Vận động

Thể dục

Thể dục

Thể dục

3

Văn học

Văn học

Văn học

 

Văn học

4

Khám phá khoa học

-Khám phá

  khoa học

-Tạo hình

 

-Khám phá

 khoa học

-Tạo hình

-Khám phá

 khoa học

-Tạo hình

5

NBTN

(NBPB)

- Âm nhạc

- Âm nhạc

 

- Âm nhạc

     - LQVCC

6

Âm nhạc

( Tạo hình; Xếp hình)

- Toán

- Toán

- Toán

 

 T/M NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                               ( Đã kí)

 

 

Nguyễn Thị May