Asset Publisher

Phân công trực trường tháng 6/2019

Phân công trực trường tháng 6/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số : 63 /TB- TrMN

                    Bình Dương, ngày 03  tháng 6  năm 2019

 

THÔNG BÁO LỊCH CBQL TRỰC HÈ

THÁNG 6- 2019

STT

Họ và tên

Ngày trực

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

Hồ Thị Yến

03/6

Hiệu trưởng

0975109705

2

Hồ Thị Yến

04/6

Hiệu trưởng

0975109705

3

Chu Thị Tuyết Minh

05/6

P.Hiệu trưởng

0397478544

4

Chu Thị Tuyết Minh

06/6

P.Hiệu trưởng

0397478544

5

Nguyễn Quỳnh Thư

07/6

P.Hiệu trưởng

0983104824

6

Hồ Thị Yến

10/6

Hiệu trưởng

0975109705

7

Chu Thị Tuyết Minh

11/6

P.Hiệu trưởng

0397478544

8

Chu Thị Tuyết Minh

12/6

P.Hiệu trưởng

0397478544

9

Hồ Thị Yến

13/6

Hiệu trưởng

0975109705

10

Hồ Thị Yến

14/6

Hiệu trưởng

0975109705

11

Chu Thị Tuyết Minh

17/6

P.Hiệu trưởng

0397478544

12

Chu Thị Tuyết Minh

18/6

P.Hiệu trưởng

0397478544

13

Hồ Thị Yến

19/6

Hiệu trưởng

0975109705

14

Hồ Thị Yến

20/6

Hiệu trưởng

0975109705

15

Nguyễn Quỳnh Thư

21/6

P.Hiệu trưởng

0983104824

16

Nguyễn Quỳnh Thư

24/6

P.Hiệu trưởng

0983104824

17

Nguyễn Quỳnh Thư

25/6

P.Hiệu trưởng

0983104824

18

Hồ Thị Yến

26/6

Hiệu trưởng

0975109705

19

Chu Thị Tuyết Minh

27/6

P.Hiệu trưởng

0397478544

20

Chu Thị Tuyết Minh

28/6

P.Hiệu trưởng

0397478544

 

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                                      Hồ  Thị Yến