Asset Publisher

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

 

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

26/01/2017

( 29 tháng Chạp)

Nguyễn Quỳnh Thư

Phó Hiệu trưởng

0983.104.824

Chu Thị Tuyết Minh

Phó Hiệu trưởng

01697.478.544

2

27/01/2017

( 30 tết)

Hồ Thị Yến

Hiệu trưởng

0975.109.705

Nguyễn Thị Mai

 HC- KT

0982.338.292

3

28/01/2017

( Mùng 1 tết)

Hồ Thị Yến

Hiệu trưởng

0975.109.705

Chu Thị Tuyết Minh

Phó Hiệu trưởng

01697.478.544

4

29/01/2017

( Mùng 2 tết)

Nguyễn Quỳnh Thư

Phó Hiệu trưởng

0983.104.824

Nguyễn Thị Mai

HC- KT

0982.338.292

5

30/01/2017

( Mùng 3 tết)

Hồ Thị Yến

 Hiệu trưởng

0975.109.705

Chu Thị Tuyết Minh

Phó Hiệu trưởng

 

6

31/01/2017

( Mùng 4 tết)

Nguyễn Quỳnh Thư

Phó Hiệu trưởng

 

Nguyễn Thị Mai

Kế toán- VT

 

7

01/02/2017

( Mùng 5 tết)

Hồ Thị Yến

Hiệu trưởng

 

Chu Thị Tuyết Minh

Phó Hiệu trưởng

 

 

Nơi nhận:

-PGD&ĐT

-Lưu VP

 

HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

 

Hồ Thị Yến