Asset Publisher

Lịch công tác tháng 9/2014

Lịch công tác tháng 9/2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

          Số: 12/TB-MN

                                    

   Bình Dương, ngày 01 tháng 09  năm 2014

THÔNG BÁO

                            CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014

Trọng tâm:

1. Tổ chức khai giảng năm học mới 20134- 2015

2. Xây dựng kế hoạch - Thảo luận các chỉ tiêu.

3. Duyệt kế hoạch năm học 2014-2015

. Lịch cụ thể :            

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

05/9 -

30/9

- Khai giảng năm học mới

- Ổn định sĩ số rèn nề nếp

- BGH,GV, HS,PH

- Thảo luận các chỉ tiêu

- Xây dựng kế hoạch năm học

- Xây dựng và triển khai các quy chế dân chủ, CM,…

- Rà soát đội ngũ giáo viên

- Hoàn thiện hồ sơ

BGH- GV,NV

15/09

 Cân đo sức khoẻ cho trẻ

 

CBQL,GV trong trường

19/9-

 

22/9

- Tổ chức tết trung thu cho học sinh

- Tập huấn thi đua năm học 2013 - 2014

- Duyệt kế hoạch năm học

 

- Các nhóm lớp

- HT

- BGH - CTCĐ

14/9

Triển khai  nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Hiệu trưởng, CTCĐ

15-30/9

Triển khai thi đua

BGH