Asset Publisher

LICH CONG TAC THANG 8

LICH CONG TAC THANG 8


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B

 

 
 
 

Số: 08/TB-TRMN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

         

                 Đông Triều, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 08/2012

               *  Trọng tâm công tác tháng 08/2012:

- Phân công giáo viên điều tra trẻ trong độ tuổi.

- Kiểm tra cơ sở vật chất đầu năm.

- Phân công chuyên môn.

- Tham dự bồi dưỡng chuyên môn hè.

- Dọn vệ sinh trường lớp, đón học sinh tựu trường.

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

1-3/8

 

- Điều tra trẻ trong độ tuổi bổ sung vào phiếu điều tra phổ cập.

- Kiểm tra cơ sở vật chất đầu năm học tại các điểm trường.

- Họp phân công công việc cụ thể cho cán bộ , giáo viên, nhân viên.

- Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

6-10/8

Dọn vệ sinh trường lớp,đón học sinh.

 

- Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh hoc sinh

 

 

13-17 /8

Tham dự lớp bồi dương chuyên môn hè 2012.

- Toàn thể Cán bộ, giáo viên.

20- 28 /8

Xây dựng kế hoạch giáo dục.

- Ban giám hiệu.

30/8

Tham gia hội nghị bồi dưỡng chính trị hè 2012 - Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2012- 2013.

- BGH, giáo viên.

 Nơi nhận:   

-Phòng GD&DDT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                            - Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị May