Asset Publisher

lịch công tác tháng 6

lịch công tác tháng 6


    Phßng gD&§TTX  ®«ng triÒU

Tr­êng MẦM NON BÌNH DƯƠNG B            

                      Số: 36 / TrMN

 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

 
 
 

 

 

Bình Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2017

LỊCH TRỰC CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 6 NĂM 2017

 

Kính gửi: phòng giáo dục và đào tạo Thị xã Đông Triều.

Trường mầm non Bình Dương B xây dựng lịch trực tháng 6 năm 2017 của Ban giám hiệu và nhân viên nhà trường như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

1

Hồ Thị Yến

Nguyễn Thị Mai

Hiệu trưởng

Văn thư – KT 

0975109705

Từ ngày 01 – 10/6

2

Nguyễn Quỳnh Thư

Phó hiệu trưởng

0983104824

Từ ngày 11 – 20/6

 

3

Chu Thị Tuyết Minh

Phó hiệu trưởng

01697478544

Từ ngày 21 – 30/6

 

Trường Mầm non Bình Dương B hè không tổ chức trông giữ trẻ nên BGH,  NV trực trường hoàn thiện hồ sơ, báo cáo. Giáo viên hoàn thiện minh chứng cho công tác kiểm định  chất lượng . Vậy nhà trường trân trọng báo cáo phòng giáo dục và đào tạo theo dõi.

 

Nơi nhận:

Như kính gửi

Trang TTĐT của trường

Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Thị Yến