Asset Publisher

Lịch công tác tháng 5/2014

Lịch công tác tháng 5/2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

Tr­êng MN B×nh D­¬ng b

         Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

                §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Số: 13 /MN-BDB

                  Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2014

                                                                      KẾ HOẠCH

                                     CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2014

* Trọng tâm:

1. Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập năm 2014  – đón đoàn kiểm tra Phổ cập cấp tỉnh  kiểm tra công tác Phổ cập.

2. Tổ chức các hoạt động  đánh giá chất lượng trẻ Nhà trẻ - 5 tuổi theo các mặt giáo dục – Đánh giá trẻ cuối giai đoạn.

3. Hoàn thiện các giải pháp sáng tạo. Hoàn thiện hồ sơ thi đua

4. Kiểm tra chất lượng học sinh 5 tuổi.

5. Tập huấn công tác Công đoàn, thanh tra nhân dân.

6. Tổ chức họp phụ huynh các nhóm, lớp - Tổng kết năm học.

  Lịch cụ thể :            

Thời gian

Nội dung công tác

 

 

Người thực hiện

5/5

- Tổ chức hội nghị hop để lấy ý kiến đóng góp của CBGV-NV và nguời lao động toàn ngành, đối với Đề án tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế ngành GD&ĐT huyện Đông Triều năm 2014. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu tiếp tục hoàn thiện Đề án….

 

 

5-20/5

Tăng cường công tác kiểm tra việc đánh giá chất lượng các mặt giáo dục, hồ sơ sổ sách giáo án của giáo viên, nhân viên.

HT- PHT

5-7/5

Tham dự tập huấn công tác Công đoàn – Thanh tra nhân dân

CĐ - TTND

15-20/5

- Đánh giá trẻ cuối giai đoạn- các mặt phát triển giáo dục – Hoàn thiện hồ cân khám sức khỏe giai đoạn 3 (cuối năm).

GV

 

5/– 31/5

Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập năm 2014  – đón đoàn kiểm tra Phổ cập cấp tỉnh  kiểm tra công tác Phổ cập.

 HP - GV

6-25/5

Kiểm tra hệ thống bếp ăn, thực đơn, quy trình lưu mẫu thức ăn

PHT

6-15/5

Hoàn thiện các giải pháp sáng tạo – Hồ sơ thi đua cuối năm

 

BGH- GV- NV

6-15/5

Tổ chức các trò chơi dân gian giữa các khối lớp chào mừng ngày 19/05 và 01/06.

BGH- GV- NV – PH- HS

10-15//

Kiểm tra chất lượng học sinh 5 tuổi.

BGH – GV

25-31/5

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá việc sử dụng CSVC, thiết bị CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy; kiểm tra tổng hợp cơ sở vật chất thiệt bị dạy học và hoàn thiện hồ sơ niêm yết CSCV.

BGH – KT – GV - NV

17/5

Tổ chức họp phụ huynh các nhóm, lớp.

BGH -GV-PH

24-26/5

Tổng kết năm học

BGH – GV – NV – PH

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG - Các CBGV,NV trong nhà trường;                                                                       (Đã ký)

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TH.                         

                                                                                                                       Nguyễn Thị May