Asset Publisher

Lịch công tác tháng 4/2018

Lịch công tác tháng 4/2018


S PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

              Số:  19 /KH -TrMN                                  

                                    

        Bình Dương, ngày 03 tháng 4  năm 2018

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018

Kế hoạch trọng tâm tháng:

Thi đua lập thành tích chào mừng 30/4 ngày thống nhất đất nước, ngày 1/5 ngày Quốc tế lao động.

- Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức các hoạt động.

- Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giảng dạy.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ và công tác kiểm định..

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Từ ngày 01- 30/4

Duy trì sĩ số trẻ ra lớp, thực hiên các hoạt động chuyên môn tháng

     BGH, GV

7- 12

Họp hội đồng nhà trường

Hoàn thiện hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp sáng nộp về phòng giáo dục.

BGH, CBGV,NV

02-  30/4

Thực hiện nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục theo đúng kế hoạch

 

BGH,GV

20 -  25  

Bác sĩ Trung tâm y tế khám sức khỏe lần 2 cho trẻ

HP + Y tế, GV

18- 24

Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

BKTNB

25/4

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

CBGV,NV,HS

 

 

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                        Hồ Thị Yến