Asset Publisher

Lịch công tác tháng 4/2014

Lịch công tác tháng 4/2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

Tr­êng MN B×nh D­¬ng b

           Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

                 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Số: 11 /MN-BDB

                         Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2014

 

* Trọng tâm:

1. Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập cấp xã – đón đoàn kiểm tra Phổ cập cấp huyện kiểm tra công tác Phổ cập.

2. Tổ chức các hoạt động thao giảng hội giảng chào mừng ngày 30/04 và 01/05.

3. Hoàn thiện các giải pháp sáng tạo.

4. Tổ chức hội thi chuyên đề  « Phát triển vận động »

5. Tập huấn công tác Phổ cập năm 2014.

* Lịch cụ thể :               

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

1/4-25/4

Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập cấp xã – đón đoàn kiểm tra Phổ cập cấp huyện kiểm tra công tác Phổ cập năm 2014.

- Đón đoàn kểm tra công tác PCGDMN

 HPPTCM – GV

BGH-GV 5T

15-20/4

Kiểm tra hệ thống bếp ăn, thực đơn, quy trình lưu mẫu thức ăn

PHTPTCM – Y tế

1/4-29/4

Tăng cường công tác kiểm tra dự giờ, thăm lớp công tác hồ sơ sổ sách giáo án của giáo viên, nhân viên

HT- PHT

20-25/4

Tổ chức thao giảng dự giờ chào mừng 30/04 và 01/05.

BGH - TTCM

1/4/20/4

Hoàn thiện các giải pháp sáng tạo

BGH- GV

1/4/29/4

Đánh giá trẻ cuối giai đoạn

GV

20-25

Tổ chức hội thi chuyên đề “ Bé với thể dục thể thao”.

BGH – GV - NV

25-29/4

Chấm sáng kiến kinh nghiệm – Giải pháp sáng tạo.

Hội đồng chấm SKKN

 

Nơi nhận:

- BGH

- GV các nhóm lớp   

- Lưu: VT,                                                                                                                                

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị May