Asset Publisher

Lịch công tac tháng 2/2016

Lịch công tac tháng 2/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Số: 09/TB- TrMN


                   Bình Dương, ngày 02 tháng 2 năm 2016

                                                                THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 

Trọng tâm:

1.      Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

2. Tổ chức tết trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân tết Nguyên đán 2016.

 . Lịch cụ thể :                     

 

Ngày

 

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

 

    1 - 4

Duy trì sĩ số các lớp

GVCN

 

4 - 19

Nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán năm 2016

BGH, HS

 

18

Tổ chức tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và mừng Đảng - mừng xuân Bính Thân  năm 2016.

 

CB, GV,NV

 

19 - 28

Duy trì sĩ số trẻ tới lớp.

GV

Nơi nhận:

- Trường MN

- Lưu: VT.    

 

 

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

                            Nguyễn Thị May