Asset Publisher

lịch công tác tháng 12/2013

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

Tr­êng MN B×nh D­¬ng b

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

                    Bình Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2013

                                                                   THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2013

* Trọng tâm công tác tháng 12/2013:                                               

1. Công tác phát triển:

            * Công tác phát triển: Duy trì sĩ số, đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi thời tiết chuyển mùa, nhắc phụ huynh chăm sóc trẻ tốt hơn trong mùa rét, cho trẻ đi học đều đảm bảo tỉ lệ chuyên cần các lớp

2. Công tác chuyên môn:

* Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe:

+ Công tác nuôi dưỡng: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín, trong khi chế biến phải tuân thủ theo quy định đối với nhân viên cấp dưỡng đã được niêm yết tại khu vực nhà bếp

* Công tác chăm sóc sức khỏe:

- Tiếp tục theo dõi và có kế hoạch giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng cho những trẻ có kết quả khám sức khỏe đợt1SDD thể thấp còi và nhẹ cân, có kế hoạch theo dõi trẻ SDD thể béo phì. Cân lần 2 cho trẻ vào tuần 2 tháng 12. Giao cho y tế

- Có kế hoạch cụ thể về phòng chống các bệnh truyền nhiễm lây lan khi thời tiết chuyển mùa

* Công tác giảng dạy: Thống nhất chương trình dạy tháng 12, tiếp tục triển khai và thực hiện đúng chủ đề như trong kế hoạch giáo dục đầu năm nhà trường lên, các đồng chí phát huy vai trò ƯDCNTT vào dạy học, phát huy đưa tin bài tài các lớp.

            - Tích cực tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn trong đó có lồng nghép nội dung chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ Mầm non”.

- Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn lập thành tích chào mừng ngày nhà thành lập QDDNHVN 22.12.

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên còn yếu về chuyên môn.

- Đánh giá kết quả phong trào thi đua làm đồ dùng, đồ chơi đợt 1.

3. Cơ sở vật chất:

- Nhận thiết bị đồ chơi ngoài trời điểm trường trung tâm.

THỜI GIAN

NÔỊ DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tuần 1

Ngày 07/12

 

- Họp hội đồng, đánh giá công tác tháng 11, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12

- Thống nhất chương trình dạy tháng 12.

 

- Tập thể CBGV, NV trong trường

- Phó hiệu trưởng

 

 Tuần 1 + 2

Ngày 9-14/12

Ngày 16/12

 

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên còn yếu về chuyên môn

- Cân lần 2 cho trẻ

 

- Ban giám hiệu

- PHT nuôi dưỡng, y tế, GVCN

 Tuần 3

Ngày 22/12

 

Ngày 21/12

 

- Trò chuyện về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.

- Đánh giá kết quả phong trào thi đua làm đồ dùng, đồ chơi đợt 1.

 

- GVCN  

- Ban giám hiệu. 

 

 Tuần 4

Ngày 28/12

 

- Tổ chức chuyên đề cấp trường: “Phát triển vận đông cho trẻ”.

 

 

- Lớp 5 tuổi A1

 

Nơi nhận: 

PhòngGD&ĐTĐôngTriều;                                                                                                    Lưu VT

 

HIỆUTRƯỞNG

( Đã ký

Nguyễn ThịMay