Asset Publisher

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020


 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B   

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Bình Dương, ngày 02  tháng 10   năm 2019

 

                              DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2019 - 2020

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào

ngành

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Số điện thoại

1

Hồ Thị Yến

1968

1987

Hiệu trưởng

Đại học

0975109705

2

Kiều Thị Phương

1972

1989

P. Hiệu trưởng

Đại học

 0383450557

3

Chu Thị Tuyết Minh

1982

1998

P. Hiệu trưởng

Đại học

0397478544

4

Lê Thị Tuyết Trinh

1974

1995

Giáo viên

Cao đẳng

0397153885

5

Lê Thị Khá

1970

2000

Giáo viên

Cao đẳng

0387096552

6

Nguyễn Thị Bình

1973

2000

Giáo viên

Đại học

0366329020

7

Nguyễn Thị Mẽ

1971

1999

Giáo viên

Cao đảng

0385583011

8

Bùi Thị Thanh

1981

2012

Giáo viên

Đại học

0366762937

9

Mai Thị Loan

1975

2012

Giáo viên

Cao đẳng

0974480460

10

Nguyễn Thị Tâm

1987

2009

Giáo viên

Cao đẳng

0397384845

11

Phạm Thị Mận

1986

2009

Giáo viên

Đại học

0914402807

12

Nguyễn Thị Ngân

1990

2010

Giáo viên

Đại học

0366871196

13

Lưu Thị Cảnh

1992

2013

Giáo viên

Đại học

0344612561

14

Phạm Thị Dung

1990

2013

Giáo viên

Đại học

0378513705

15

Trần Thị Ngân

1984

2012

Giáo viên

Đại học

0392706666

16

Hoàng Thị Nhàn

1980

2001

Giáo viên

Trung cấp

0326901326

17

Nguyễn Thị Nhẫn

1983

2008

Kế toán

Đại học

0989087383

18

Nguyễn Thị  Hiền

1990

2012

Y tế

Trung cấp

0367202259

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        

                                                                                                                       ( Đã ký)                       

 

                                                                                                                       Hồ Thị Yến