Asset Publisher

công tác tháng 11/2016

công tác tháng 11/2016


PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  BÌNH DƯƠNG B

 

Số: 77 /CTr- TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Bình Dương, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016

                                                                                                     

* Nhiệm vụ trọng tâm:

         

   - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

     - Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường + thi trang trí lớp.

          * Lịch cụ thể :                     

         

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

  1. 31

-  Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 9 – tuần   12.

Duy trì sĩ số hiện có - tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp

 

CB,GV,NV

06- 20

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

CBGV

18- 20

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thi trang trí lớp

CBGV, NV , CĐ

22- 27

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

BKTNBTH

21- 31

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11

 

CBGV, NV

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

 

 

Hồ Thị Yến