Asset Publisher

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 -2019

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 -2019


                                                                                        THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 -2019
 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 

0

0

9

8

3

 

7

8

3

       

I

Giáo viên

16

0

0

6

8

2

 

7

6

2

12

3

   

1

Nhà trẻ

4

0

0

1

3

0

0

1

3

 

3

1

   

2

Mẫu giáo

 

0

0

5

5

2

0

6

3

2

9

2

   

II

Cán bộ quản lý

3

   

3

       

2

1

3

     

1

Hiệu trưởng

1

   

1

       

1

 

1

     

2

Phó hiệu trưởng

2

   

2

       

1

1

2

     

III

Nhân viên

2

       

2

               

1

Nhân viên văn thư

1

       

1

               

2

Nhân viên kế toán

         

0

               

3

Thủ quỹ

         

0

               

4

Nhân viên y tế

1

       

1

               

5

Nhân viên khác

                           

..

Bảo vệ

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Bình Dương, ngày  16 tháng 9 năm 2018

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                      Hồ Thị Yến