Asset Publisher

Công khai đội ngũ năm học 2019-2020

Công khai đội ngũ năm học 2019-2020


THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 -2020
 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 

0

0

11

5

2

 

7

8

3

12

4

   

I

Giáo viên

13

0

0

7

5

1

 

11

 

2

       

1

Nhà trẻ

3

0

0

1

2

0

0

3

   

2

1

   

2

Mẫu giáo

10

0

0

6

3

1

0

8

 

2

7

3

   

II

Cán bộ quản lý

3

   

3

         

3

3

     

1

Hiệu trưởng

1

   

1

         

1

1

     

2

Phó hiệu trưởng

2

   

2

         

2

2

     

III

Nhân viên

2

   

1

 

1

               

1

Nhân viên văn thư

                           

2

Nhân viên kế toán

1

   

1

                   

3

Thủ quỹ

         

0

               

4

Nhân viên y tế

1

       

1

               

5

Nhân viên khác ( cấp dưỡng)

4

     

1

3

               

6

Bảo vệ

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Bình Dương, ngày  02 tháng 10 năm 2019

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                      Hồ Thị Yến