Asset Publisher

chương trình Tháng 11/2018

chương trình Tháng 11/2018


 

     PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

         Số:  /KH -TrMN                                  

                                    

             Bình Dương, ngày 03 tháng 11  năm 2018

 

                       

                                  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018

   

    Kế hoạch trọng tâm tháng:

.- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức các hoạt động.

- Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giảng dạy.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ và công tác kiểm định..

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Từ ngày 01- 30

Làm tốt công tác giáo dục và duy trì số trẻ ra lớp đảm bảo chuyên cần đạt 95% trở lên

     BGH, GV

Từ ngày 01- 30

Triển khai hoạt đông chuyên môn theo chương trình tuần thứ 9 đến tuần thứ 12

BGH, CBGV,NV

Từ ngày 3-19

Tổ chức thi giáo viên dạy giỏ cấp trường 

Bộ phận phụ trách chuyên môn

12-20

Tổ chức đón bằng công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

BGH + CĐ+  GV

22-28

Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

BKTNB

 

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

              

 

                                                                                                                Hồ Thị Yến