Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

          Số:  93/TB-TrMN

 

                                  Bình Dương, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

 

 

 

                                                               CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  12 - 2017

            * Nhiệm vụ trọng tâm:

  - Tổ chức các hoạt động chuyên môn, chào mừng ngày thành lập QĐND VN và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12);

   - Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học.

  -  Cân đo sức khỏe trên biểu đồ lần 2 cho trẻ;

 

*Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01-29/12

Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch, tỷ lệ chuyên cần.

 CBPTCM- GV các lớp .

01-29/12

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 13 - 16. 

CBPTCM.

22/12

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn, ngoại khóa chào mừng ngày thành lập QĐND VN và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12);

 CBGVNV, h/s các nhóm lớp

20-25/12

Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên

 BKTNBTH

05-28/12

 - Tiếp tục các nhóm thực hiện công tác thu thập minh chứng  kiểm định chất lượng giáo dục.

BGH – TT nhóm

30/12

 Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 12

 BGH,CĐ,CM

              

    Nơi nhận:                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

          - Cổng thông tin điện tử trường.                                                                      ( Đã ký)

        - Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                       Hồ Thị Yến