Asset Publisher

Chương trình công tác thang 112015

Chương trình công tác thang 112015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46/TB-TrMN

               Bình Dương, ngày 01 tháng 11  năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

      - Tổ chức Chuyên đề Phát triển vận động cấp trường;

     - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02- 31/11

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

01- 30/11

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn theo chương trình tuần thứ 9 - 12.

- CBPTCM. 

18/11

- Tiển khai thực hiện ngày hội vệ sinh trường học năm học 2015 - 2016

BGH, CĐ, Đoàn TN

15 - 19/11

- Tổ chức thao giảng

- CBPTCM. 

23 - 24/11

- Tổ chức chuyên đề  Phát triển vận đông cho trẻ trong trường Mầm non.

- CBPTCM

20/11

- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

- BGH-BCH Công đoàn

25 - 27/11

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

- BKTNBTH

 

28/11

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 12.

- BGH- CĐ- CM.

 

      

Nơi nhận:

 Phòng GD&ĐT Đông Triều(b/c);

Lưu VT.

Hiệu trưởng

 

 

Nguyễn Thị May