Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 3/2019

Chương trình công tác tháng 3/2019


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNGTRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Bình Dương, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 /2019

 

* Trọng tâm công tác tháng 3 /2019

Tổ chức các hoạt động chuyên môn, chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn 26/3

- cân đo theo dõi sức khỏe lần 3, khám sức khỏe lần 2 cho trẻ.

- Tham gia giao lưu chuyên đề " Xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường và cấp khu vực

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

1

Làm tốt công tác phát triển giáo dục. Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo kế hoạch

GV phụ trách các lớp

 0/1- 31/3

2

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 24- 27

CB phụ trách CM

01/3- 31/3

3

Tổ chức xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại các nhóm lớp, cấp khu vực

CBPT CM, GV phụ trách các lớp

  1. 25 /3

4

Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3

BGH, công đoàn

 08/3

 

5

Cân đo theo dõi sức khỏe lần 3, khám sức khỏe lần 2 cho trẻ

Bộ phận CM, CB y tế , GV các lớp

15 - 20

6

- Kiểm tra chuyên đề, hoạt động sư phạm   giáo viên.

 

Ban KTNB trường học

24- 29

                                                                           

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                              Hồ Thị Yến