Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 9/2016

Lịch công tác tháng 9/2016


PHÒNG GD & ĐTTX  ĐÔNG TRIỀU

      TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

          

           Số: 49/TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Bình Dương, ngày  01 tháng  9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 9/2016:

- Khai giảng năm học mới 2016 – 2017 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp.

- Xây dựng kế hoạch – Duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học.

- Họp phụ huynh  đầu năm.

           

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

03/9

 

-  Chuẩn bị  công tác khai giảng

- CBGV, NV

05/9

-  Khai giảng năm học mới 2016 – 2017  ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

 

 

- Toàn trường

06/9 -30/9

-  Tuyên truyền tốt công tác huy động trẻ ra lớp.

- Tiếp nhận bàn giao bếp ăn điểm lẻ Đông Lâm

- Triển khai họp phụ huynh toàn trường – Kiện toàn Ban cha mẹ học sinh,

-  Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 1  – tuần 5.

 

 

 

Toàn trường

15-20/9

 - Cân đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ trên biểu đồ lẩn 1.

- Khám sức khỏe lần 1. 

 

- Nhân viên y tế.

Trung tâm y tế Đông Triều

15-25/9

-  Xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch năm học.

 

- CBQL,CBGV,NV

01/10

-Họp đánh giá công tác tháng 9.

-CBQL, CBGV, NV

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

 

 

Hồ Thị Yến