Xuất bản thông tin

Thông tin CSVC năm học 2013-2014

 

5. Thông tin về cơ sở vật chất                
A. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ   Số lượng   Chia ra   Trong đó
  Kiên cố     Bán k.cố Tạm   Làm mới Cải tạo
Nhà trẻ
Số phòng theo chức năng   2   2     0 0   2 0
  ma_loaiphong 3   1     2 3 -99 1 2
Chia ra: - Phòng học 1 2   2           2  
 - Phòng khác 2 0                  
Số phòng làm mới, cải tạo   2   x     x x   2 0
  ma_capxd 3   1     2 3 -99 1 2
Chia ra: - Kiên cố 1 2   x     x x   2  
 - Bán kiên cố 2 0   x     x x      
 - Tạm  3 0   x     x x      
Mẫu giáo
Số phòng theo chức năng   6   6 0 0 0 0   6 0
  ma_loaiphong 3   1     2 3 -99 1 2
Chia ra: - Phòng học 1 6   6           6  
 - Phòng khác 2 0                  
Số phòng làm mới, cải tạo   6   x     x x   6 0
  ma_capxd 3   1     2 3 -99 1 2
Chia ra: - Kiên cố 1 6   x     x x   6  
 - Bán kiên cố 2 0   x     x x      
 - Tạm  3 0   x     x x      
                       
B. Khối phục vụ học tập   Số lượng   Chia ra   Trong đó
    Kiên cố     Bán k.cố Tạm   Làm mới Cải tạo
Số phòng theo chức năng   1   1     0 0   1 0
  ma_loaiphong 3   1     2 3 -99 1 2
Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất 1 0                  
 - Phòng đa chức năng (nghệ thuật) 2 1   1           1  
 - Phòng khác 3 0                  
                       
C. Khối phòng tổ chức ăn   Số lượng   Chia ra   Trong đó
    Kiên cố     Bán k.cố Tạm   Làm mới Cải tạo
Số phòng theo chức năng   1   1     0 0   1 0
  ma_loaiphong 3   1     2 3 -99 1 2
Chia ra: - Nhà bếp 1 1   1           1  
 - Nhà kho 2 0                  
 - Phòng khác 3 0                  
                       
D. Khối phòng khác   Số lượng   Chia ra   Trong đó
    Kiên cố     Bán k.cố Tạm   Làm mới Cải tạo
Số phòng theo chức năng   5   5     0 0   5 0
  ma_loaiphong 3   1     2 3 -99 1 2
Chia ra:  - Phòng y tế 6 1   1           1  
   - Khu vệ sinh dành cho giáo viên 7 4   4           4  
                       
E. Khối phòng hành chính quản trị   Số lượng   Chia ra   Trong đó
    Kiên cố     Bán k.cố Tạm   Làm mới Cải tạo
Số phòng theo chức năng   10   10     0 0   10 0
  ma_loaiphong 3   1     2 3 -99 1 2
Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng 1 1   1           1  
 - Phòng Phó hiệu trưởng 2 2   2           2  
 - Văn phòng trường 3 0                  
 - Phòng họp 4 1   1           1  
 - Phòng hành chính quản trị 5 1   1           1  
 - Phòng y tế 6 0                  
 - Phòng bảo vệ 7 1   1           1  
 - Nhà công vụ giáo viên 8 2   2           2  
 - Phòng nhân viên 9 2   2           2  
 - Phòng khác 10 0                  
                       
F. Khối công trình công cộng   Số lượng   Chia ra   Trong đó
    Kiên cố     Bán k.cố Tạm   Làm mới Cải tạo
Số phòng theo chức năng   1   1     0 0   1 0
  ma_loaiphong 3   1     2 3 -99 1 2
Chia ra: - Nhà xe giáo viên 1 1   1           1  
 - Phòng khác 2 0                  
                       
Cơ sở vật chất khác      Số lượng      
Số phòng học nhờ         sp_hocnho        
Số phòng học 3 ca         so_ph3ca        
Diện tích đất (m2)                    
Tổng diện tích đất         dientich_dat 7000      
Trong đó: Diện tích đất được cấp     dientich_duoccap 7000      
Diện tích đất đi thuê       dientich_dithue        
Diện tích đất sân chơi       dt_sanchoibt 100      
Tổng diện tích một số loại phòng (m2)      
Tổng số     187      
 Chia ra:  Diện tích phòng học 2 1 52      
Trong TS: Diện tích phòng ngủ 2 5        
Diện tích bếp ăn 2 2 75      
Diện tích phòng đa chức năng 2 3 60      
Diện tích phòng giáo dục thể chất 2 4        
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ)     Bộ đầy đủ Bộ chưa đầy đủ      
Tổng số     4 4      
Chia ra:- Nhà trẻ 1 -99   2      
      - Mẫu giáo 2 -99 4 2      
Thiết bị phục vụ giảng dạy      
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng     11      
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập 5 1 6      
 - Máy vi tính phục vụ quản lý 5 2 5      
Trong đó:  Máy vi tính đang sử dụng được nối Internet 5 3 11      
Số máy in 2 1 5      
Số thiết bị nghe nhìn      
Trong đó: - Ti vi 1 1 10      
 - Nhạc cụ 1 2 1      
 - Cát xét 1 3        
 - Đầu Video 1 4        
 - Đầu đĩa 1 5 9      
 - Máy chiếu OverHead 1 6        
 - Máy chiếu Projector 1 7        
 - Máy chiếu vật thể 1 9        
 - Thiết bị khác 1 8