Xuất bản thông tin

Thông tin cơ sở vật chất năm học 2013-2014

Thông tin cơ sở vật chất năm học 2013-2014


5. Thông tin về cơ sở vật chất

 

A. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ

Số lượng

Chia ra

Trong đó

 

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

 

Nhà trẻ

 

Số phòng theo chức năng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Phòng học

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số phòng làm mới, cải tạo

2

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Kiên cố

2

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 - Bán kiên cố

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tạm 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

Số phòng theo chức năng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Phòng học

 6

 6

 

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số phòng làm mới, cải tạo

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Kiên cố

 

x

x

x

 6

 

 

 

 

 

 

 

 - Bán kiên cố

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tạm 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Khối phục vụ học tập

Số lượng

Chia ra

Trong đó

 

 

 

 

 

 

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

 

 

 

 

 

 

Số phòng theo chức năng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Phòng đa chức năng (nghệ thuật)

 1

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Khối phòng tổ chức ăn

Số lượng

Chia ra

Trong đó

 

 

 

 

 

 

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

 

 

 

 

 

 

Số phòng theo chức năng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Nhà bếp

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 - Nhà kho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Khối phòng hành chính quản trị

Số lượng

Chia ra

Trong đó

 

 

 

 

 

 

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

 

 

 

 

 

 

Số phòng theo chức năng

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng

1

1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 - Phòng Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 - Văn phòng trường

1

1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 - Phòng họp

1

1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 - Phòng hành chính quản trị

1

1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 - Phòng y tế

1

1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 - Phòng bảo vệ

1

1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 - Nhà công vụ giáo viên

2

2

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 - Phòng nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Khối công trình công cộng

Số lượng

Chia ra

Trong đó

 

 

 

 

 

 

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

 

 

 

 

 

 

Số phòng theo chức năng

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Nhà xe giáo viên

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở vật chất khác 

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

Số phòng học nhờ

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Số phòng học 3 ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diện tích đất (m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng diện tích đất

 

 

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Diện tích đất được cấp

 

 

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

Diện tích đất đi thuê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diện tích đất sân chơi

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng diện tích một số loại phòng (m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chia ra: Diện tích phòng học

52

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong TS: Diện tích phòng ngủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diện tích bếp ăn

75

Er

 

 

 

 

 

 

 

Diện tích phòng đa chức năng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diện tích phòng giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ)

Bộ đầy đủ

Bộ chưa đầy đủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra:- Nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - Mẫu giáo

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị phục vụ giảng dạy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Máy vi tính phục vụ quản lý

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Máy vi tính đang sử dụng được nối Internet

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số máy in

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thiết bị nghe nhìn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Ti vi

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Nhạc cụ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Cát xét

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Đầu Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Đầu đĩa

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Máy chiếu OverHead

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Máy chiếu Projector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Máy chiếu vật thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Thiết bị khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại nhà vệ sinh

Số lượng (nhà)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chung

Nam/Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạt chuẩn vệ sinh (*)

 

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

 Tường gạch

 

 

 Tường gạch

 

 

 Tường gạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có