Xuất bản thông tin

Thống kê chất lượng GD 2017 -2018

Thống kê chất lượng GD 2017 -2018


                                                          THỐNG KẾ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

                                                               NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 
 

1. Đối với lứa tuổi nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi

STT

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

SỐ TRẺ ĐẠT

%

SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT

%

1

Phát triển thể chất

37/38

97,4

01/38

2,6

2

Phát triển nhận thức

36/38

94,7

04/38

5,3

3

Phát triển ngôn ngữ

35/38

92,1

03/38

7,9

4

Phát triển TM-TCXH

38/38

100

0

0

                                               2. Đối với lứa tuổi Mẫu giáo 3 - 5 tuổi

STT

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

SỐ TRẺ ĐẠT

%

SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT

%

1

Phát triển thể chất

184/186

98,9

02/186

1,1

2

Phát triển nhận thức

184/186

98,9

02/186

1,1

3

Phát triển ngôn ngữ

180/186

96,7

06/186

3,3

4

Phát triển thẩm mỹ

186/186

100

0

0

5

Phát triển tình cảm XH

186/186

100

0

0

 

                                                                                                                 Hiệu trưởng

                                                                                                                      (Đã ký)

 

 

                                                                                                                  Hồ Thị Yến