Xuất bản thông tin

Thông báo lịch trực nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3), ( 30/4) và ( 01/5).

Thông báo lịch trực nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3), ( 30/4) và ( 01/5).


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 25/ TB-TrMN

Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Trực ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương( 10/3 âm lịch), Lễ Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động( 01/5) năm 2019.

1.Lịch trực ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ( 10/3 âm lịch).

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

1

Nguyễn Quỳnh Thư

Phó Hiệu trưởng

0983104824

13/4/2019

2

Chu Thị Tuyết Minh

Phó Hiệu trưởng

0397478544

14/4/2019

3

Hồ Thị Yến

Hiệu trưởng

0975109705

15/4/209

2.Lịch trực nghỉ ngày Lễ Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động( 01/5).

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

1

Hồ Thị Yến

Nguyễn Thị Mai

Hiệu trưởng

TT Văn phòng

0975109705

0982338292

27/4/2019

( thứ 7)

2

Nguyễn Quỳnh Thư

Lê Thị Khá

Phó Hiệu trưởng

TT Chuyên môn

0983104824

0936254735

28/4/2019

( chủ nhật)

3

Chu Thị Tuyết Minh

Nguyễn Thị Hiền

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên y tế

0397478544

0367202259

29/4/2019

( thứ 2)

4

Hồ Thị Yến

Phạm Thị Mận

Hiệu trưởng

TT Chuyên môn

0975109705

0914402807

30/4/2019

( thứ 3)

5

Chu Thị Tuyết Minh

Nguyễn Thị Hiền

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên y tế

0397478544

0367202259

01/5/2019

( thứ 4)

 

 Các đồng chí trực ban báo cáo kịp thời những sự việc bất thường xảy ra tại trường thuộc phạm vi nhà trường quản lý xin ý kiến Hiệu trưởng để báo cáo với các đồng chí lãnh đạo PGD.

 

                Nơi nhận:

           - Phòng GD&ĐT (b/c)

           - Cổng TTĐT trường

           - Lưu VT

      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

         Hồ Thị Yến