Xuất bản thông tin

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019


Thứ

Nhà trẻ 24-36 tháng

MG 3-4 tuổi

MG 4-5 tuổi

MG 5-6 tuổi

 

2

 

Vận động

 

Thể dục

 

Thể dục

 

 

Thể dục

 

3

 

Văn học

 

Văn học

 

Văn học

 

Văn học

(LQVCC)

 

4

Nhận biết

 

Khám phá khoa học( KPXH)

 

Khám phá khoa học( KPXH)

 

Khám phá khoa học ( KPXH)

 

5

Âm nhạc

Âm nhạc

( Tạo hình)

Âm nhạc

( Tạo hình)

Âm nhạc

( Tạo hình)

 

6

Tạo hình ( Xếp hình)

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                           (Đã kí)

 

                                                                                                                                                   Hồ Thị Yến