Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu


 

PHÒNG GD&ĐT TX. ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày  03 tháng 9  năm 2016

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Thứ

NT 24-36 tháng

MG 3-4 tuổi

MG 4-5 tuổi

MG 5-6 tuổi

2

Vận động

Thể dục

Thể dục

Thể dục

3

Văn học

Văn học

Văn học

 

Văn học

4

Khám phá khoa học

  • Khám phá

           khoa học

  • Tạo hình

 

  • Khám phá

          khoa học

  • Tạo hình
  • Khám phá

           khoa học

  • Tạo hình

5

NBTN

(NBPB)

- Âm nhạc

- Âm nhạc

 

- Âm nhạc

     - LQVCC

6

Âm nhạc

( Tạo hình; Xếp hình)

- Toán

- Toán

- Toán

 

                                                                                                                        T/M NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                               ( Đã kí)

 

 

                                                                                                                                  Hồ Thị Yến