Xuất bản thông tin

Tài chính công khai

Tài chính công khai


Tài chính công khai ngày 18/9/2017

Tổng số Học sinh báo ăn 209 xuất

Điểm trung tâm 168 x 12 000 = 2 016 000đ

Điểm lẻ Đông Lâm; 41 x 12 000= 492 000đ