Xuất bản thông tin

Quyết định phân công giáo viên năm học 2015-2016

Quyết định phân công giáo viên năm học 2015-2016


 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B

______________

Số: 42/QĐ-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Bình Dương, ngày 01 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công cán bộ giáo viên, nhân viên

Năm học 2015-2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B

          - Căn cứ Điều lệ trường Mầm non về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

         - Căn vào Quyết định 239/QĐ - TTg của Thủ Tướng Chính phủ về các điều kiện cho công tác phổ cập MN trẻ 5 tuổi.

       - Căn cứ vào nghị quyết cuộc họp Hội đồng giáo viên ngày 25 tháng 07 năm 2015 về việc "Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên, năm học 2015-2016"; của Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Dương B.

QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Phân công nhiệm vụ và công tác chủ nhiệm lớp cho các đ/c Cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016. Gồm danh sách phân công BGH - Danh sách phân công giáo viên dạy các nhóm, lớp và công việc của nhân viên.(Có danh sách kèm theo).

       Điều 2. Các đ/c có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng mảng, từng lớp, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ được phân công.

       Điều 3. Các đ/c có tên trong điều 1căn cứ quyết định thi hành từ ngày 01/8/2015 đến hết ngày 30/7/2016.

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Các bộ phận;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị May

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY LỚP 5 TUỔI

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Dạy lớp

ghi chú

1

Lê Thị Tuyết Trinh

1974

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A1

 

2

Bùi Thị Thanh

1981

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A1

 

3

Lê Thị Khá

1970

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A2

 

4

Nguyễn Thị Bình

1973

Đại học

Lớp 5 tuổi A2

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị May

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

NĂM HỌC 2015 - 2016

STT

Họ và tên

Tổng số học sinh

Trình độ chuyên môn

Dạy lớp

ghi chú

1

 

1. Lê Thị Tuyết Trinh

2. Bùi Thị Thanh

31

Cao đẳng

Đại học

Lớp 5 tuổi A1

 

2

3. Lê Thị Khá         

4. Nguyễn Thị Bình

32

Cao đẳng

Đại học

Lớp 5 tuổi A2

 

3

 

5. Phạm Thị Dung

6. Lưu Thị Cảnh

30

Trung cấp

Trung cấp

Lớp 4 tuổi B1

 

4

7. Nguyễn Thị Ngân

8. Nguyễn Thị Mẽ

30

Đại học

Cao đẳng

Lớp 4 tuổi B2

 

5

9. Nguyễn Thị Tâm

10. Phạm Thị Mận

25

Cao đẳng

Đại học

Lớp 3 tuổi C1

 

 

6

11. Mai Thị Loan

12. Nguyễn Thị Lự

22

Cao đẳng

Cao đẳng

Lớp 3 tuổi C2

 

 

7

13. Nguyễn Thị Lịch

14. Lê Tghij Hằng

25

Cao đẳng

Cao đẳng

NTD1

 

8

15. Đặng Thị Thoan                

16. Bùi Thị Đào

20

Cao đẳng

Cao đẳng

NTD2

 

                                                                                                                                                                             

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị May