Xuất bản thông tin

Phân công nhiệm vụ CBGVNV

Phân công nhiệm vụ CBGVNV


 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

            Số : 12/QĐ- TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Bình Dương , ngày 05 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

"V/v phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018"

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B

        Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ giáo dục đào tạo - Bộ nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

       Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2017- 2018;

       Căn cứ vào năng lực của giáo viên và tình hình thực tế của Trường Mầm non Bình Dương  B.

                                                  QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018 của Trường Mầm non Bình Dương B gồm các đồng chí (có danh sách kèm theo)

       Điều 2. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động được hưởng mọi chế độ chính sách quy định hiện hành.

       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      

 

        

 

Nơi nhận:

- Phòng GD& ĐT (b/c);

- Như điều 3(t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Thị Yến

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /QĐ-TrMN

Bình Dương, ngày 01  tháng 9  năm 2016

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

( Kèm theo Quyết định số 12/QĐ- TrMN ngày 05/8/2017)

 

ST

T

Họ và tên

Ngày Tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chuyên môn

công nhiệm vụ

Kiêm nhiệm

TC

ĐH

1

Hồ Thị Yến

08/7/1968

 

 

x

GDTH

Quản lý phụ trách chung

 

2

Nguyễn Quỳnh Thư

 

 

 

x

GDMN

Phụ trách chuyên môn giáo dục, kiểm định

 

3

Chu Thị Tuyết Minh

 

 

 

x

GDMN

Phụ trách nuôi dưỡng CSSK, phổ cập GD, CNTT

 

4

Lê  Thị Tuyết Trinh

22/9/1974

 

x

 

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1

CTCĐ

5

Phạm Thị Dung

26/4/1990

 

 

x

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1

 

6

Lê Thị Khá

10/8/1970

 

x

 

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1

Tổ trưởng

7

 Nguyễn  Thị Ngân

22/8/1990

 

 

x

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1

 

8

Bùi Thị Thanh

29/6/1981

 

 

x

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1

 

9

Phạm Thị Mận

5/2/1986

 

 

x

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1

 

10

Lưu Thị Cảnh

17/8/1992

 

 

x

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1

 

11

 Nguyễn Thị Thắm

23/11/1982

x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1

 

12

 Nguyễn Thị Mẽ

08/11/1971

 

x

 

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1

 

13

Nguyễn Thị Tâm

28/11/1987

 

x

 

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1

Bí thư đoàn

14

Mai Thị Loan

17/4/1975

 

x

 

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1

 

15

Nguyễn  Thị Bình

12/3/1973

 

 

x

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5A1

 

16

Lê Thị Hằng

29/9/1964

 

x

 

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ  D1

Tổ trưởng

17

 Nguyễn Thị Lich

15/5/1963

 

x

 

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D1

 

18

Nguyễn Thị Lự

01/9/1964

 

x

 

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D2

 

19

Bùi Thị Đào

26/6/1964

 

x

 

GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ D2

 

20

Nguyễn Thị Mai

20/07/1986

x

 

 

VT- KT

Văn thư – kế toán

Tổ trưởng

21

Nguyễn Thị Kiều Oanh

08/05/1981

x

 

 

Điều dưỡng

Y tế

 

22

Hồ Thị Thu Hiền

21/06/1989

x

 

 

Nấu ăn

Cấp dưỡng điểm trung tâm

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Thị Yến