Xuất bản thông tin

Phân công công tác năm học 2013-2014

Phân công công tác năm học 2013-2014


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B

______________

Số: 29/QĐ-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

    Bình Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công cán bộ giáo viên, nhân viên

 Năm học 2013-2014

_______________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B

 

       - Căn cứ Điều lệ trường Mầm non về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

         - Căn vào Quyết định 239/QĐ - TTg của Thủ Tướng Chính phủ về các điều kiện cho công tác phổ cập MN trẻ 5 tuổi.

         - Căn cứ vào nghị quyết cuộc họp Hội đồng giáo viên ngày 15 tháng 07 năm 2013 về việc "Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên, năm học 2013-2014"; của Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Dương B.

 

                                                QUYẾT ĐỊNH:

­

       Điều 1. Phân công nhiệm vụ và công tác chủ nhiệm lớp cho các đ/c Cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2012-2013. Gồm danh sách phân công BGH - Danh sách phân công giáo viên dạy các nhóm, lớp và công việc của nhân viên.(Có danh sách kèm theo).

         Điều 2. Các đ/c có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng mảng, từng lớp, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ được phân công.

         Điều 3. Các đ/c có tên trong điều 1căn cứ quyết định thi hành từ ngày 15/07/2013 đến hết ngày 30/08/2014/.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Các bộ phận;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                          Nguyễn Thị May

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY LỚP 5 TUỔI

NĂM HỌC 2011 - 2012

 

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Dạy lớp

ghi chú

1

Lê Thị Tuyết Trinh

1974

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A1

 

2

Nguyễn Thị Bình

1973

Đại học

Lớp 5 tuổi A1

 

3

Lê Thị Khá

1970

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A2

 

 

 

                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                       Nguyễn Thị May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

NĂM HỌC 2013 - 2014

(PGD&ĐT duyệt kế hoạch PTGD ngày 9/7/2013 )

 

STT

Họ và tên

Tổng số học sinh

Trình độ chuyên môn

Dạy lớp

ghi chú

1

 

1. Lê Thị Tuyết Trinh

2. Nguyễn Thị Bình

25

Cao đẳng

Đại học

Lớp 5 tuổi A1

 

2

3. Lê Thị Khá

20

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A2

 

3

 

4. Phạm Thị Dung

5. Bùi Thị Thanh

25

Trung cấp

Cao đẳng

Lớp 4 tuổi B1

 

4

6. Nguyễn Thị Ngân

7. Nguyễn Thị Mẽ

25

Trung cấp

Cao đẳng

Lớp 4 tuổi B2

 

5

8. Nguyễn Thị Tâm

9. Lê Thị Hằng

25

Cao đẳng

Cao đẳng

Lớp 3 tuổi C1

 

 

6

10. Bùi Thị Đào

11. Lưu Thị Cảnh

25

Cao đẳng

Trung cấp

Lớp 3 tuổi C2

 

 

7

12. Nguyễn Thị Lịch

13. Phạm Thị Mận

16

Cao đẳng

Cao đẳng

NTD1

 

8

14. Mai Thị Loan

15. Đặng Thị Thoan

16

Cao đẳng

Cao đẳng

NTD2

Nguyễn Thị Lự

                                                                                                                                                                                        

  • Nuôi dưỡng: + Điểm Tân Thành: Lê Thị Hằng – Nguyễn Thị Lự

                            + Đông Lâm: Đặng Thị Thoan                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                         

 

 

                                                                                                                                                            Nguyễn Thị May