Xuất bản thông tin

Lịch phân công trực ban

Lịch phân công trực ban


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC TRỰC CỦA BGH TẠI NHÀ TRƯỜNG

Tuần : Thực hiện từ ngày  20 đến ngày 24 /02/2017

Họ và tên

Điểm Trung tâm/Giờ trực

Điểm Đông Lâm/Giờ trực

Ghi chú

Hồ Thị Yến

Từ 7h 30 giờ đến 16 giờ hàng ngày

 

Ngoài thời gian trên các đ/c trong BGH giành thời gian đi thăm  điểm trường lẻ

Nguyễn Quỳnh Thư

 

Theo giờ làm việc của nhóm, lớp

Chu Thị Tuyết Minh

Theo giờ làm việc của nhóm , lớp

 

- Đ/c Thư đi chấm thi giáo viên dạy giỏi phần thi thực hành.( Từ ngày 16/02 đến hết ngày 28/02/2017) theo Quyết định của phòng giáo dục.

- Lịch trực trên có thể thay đổi theo các trường hợp sau:

- Có thông báo của phòng Giáo dục hoặc có trường hợp nghỉ đột xuất do ốm hoặc công việc gia đình theo Luật lao động thì phải có sự thông báo và ủy quyền, sắp xếp thay thế.  Đảm bảo luôn luôn có đ/c trực tại trường trong giờ làm việc.

- Thông  báo này được công khai tới toàn thể các đ/c CBGV,NV trong nhà trường cùng biết và thuận tiện trong việc lien lạc trao đổi công việc,

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                     Hồ Thị Yến