Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 20-27/4/2015)

 

Thứ, ngày,

tháng, năm

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Thứ 2, ngày 20/4/2015

- Giao ban triển khai nhiệm vụ đầu tuần.

Hiệu trưởng

 

Thứ 3, ngày 21/4/2015

- Dự giờ các lớp.

P.Hiệu trưởng

 

Thứ 4, ngày 22/4/2015

- Kiêm tra bếp ăn

P.Hiệu trưởng

 

Thứ 5, 6, ngày 23, 24/4/2015

- Chuẩn bị - Dự lễ đón nhận..Thành lập thị xã Đông Triều.

CB,GV,NV

 

Thứ 7, ngày 25/4/2015

- Họp triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Hiệu trưởng