Xuất bản thông tin

LICH CONG TAC THANG 9/2012

LICH CONG TAC THANG 9/2012


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Số: 09/BC-TrMn

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

 

        Bình Dương, ngày 01 tháng 9 năm 2012

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 09/2012

* Trọng tâm công tác tháng 09/2012:

- Chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

-   Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015

-   Duyệt kế hoạch giáo dục, kế hoạch năm học 2012-2013

- Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015

- Hội nghị Cán bộ công chức viên chức lao động.

-   Duy trì sĩ số trẻ đến lớp.   

-   Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

-  Giáo viên chủ nhiệm các lớp cân, đo trẻ lần 1  vào sổ sức khỏe.

 -  Nhân viên y tế triển khai cách phòng chống dịch tay chân miệng, cúm AH5N1  theo công văn chỉ đạo của phòng GD& ĐT,tới toàn thể CB,GV,NV, phụ huynh, học sinh trong nhà trường

Lịch cụ thể 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

04 - 05/9

-  Chuẩn bị và thực hiện tốt công tác khai giảng Năm học mới.

- Toàn thể CB, GV, NV.

05 - 30/9

- Làm tốt công tác tuyên truyền, duy trì sĩ số trẻ đến lớp. 

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

11 - 13/9

- Duyệt kế hoạch giáo dục ở các nhóm lớp, duyệt thực đơn.

 

- Bộ phận phụ trách CM.

15/9

Đại hội công đoàn cơ sở.

- Toàn thể cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

17/9

Duyệt kế hoạch giáo dục, kế hoạch năm học.

- BGH, chủ tịch công đoàn.

22/9

Đại hội chi bộ

- BCU, đảng viên

25/9

Hội nghị Cán bộ công chức lao động

- BGH, BCH công đoàn, giáo viên, nhân viên

18  - 30/9

- Nhân viên y tế kết hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp cân, đo theo dõi sức khỏe cho trẻ.Tuyên truyền cách phòng chông dịch tay,chân, miệng, cúm AH5N1..tới CB,GV,NV.phụ huynh và học sinh.

- Toàn thể CB,GV,NV và Phụ huynh học sinh.

 

 Nơi nhận:   

- Phòng GD&DDT Đông Triều(bc)

- Các tổ chuyên môn.                                                                                             

- Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 Nguyễn Thị May