Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 8/2013

Lịch công tác tháng 8/2013


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

          Số: 33/TB-MN

                                    

    Bình Dương, ngày 01 tháng 08  năm 2013

THÔNG BÁO

                            CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8– 2013

Trọng tâm:

1.  Tham dự  bồi dưỡng hè 2013 cho CBQL, GV

2. Thảo luận “Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN ”.

3.  Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013

4. Hội thi: Dinh dưỡng trẻ MN .

. Lịch cụ thể :            

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01/8

- 5/8

Tựu trường chiêu sinh, đón trẻ, huy động trẻ ra lớp.

Các đồng chí CB,GV các nhóm lớp

Ổn định giáo viên, cơ sở vật chất và số lượng từng nhóm trẻ trong các nhóm lớp

BGH

05-10/8

 Tham dự Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên mầm non

CBQL,GV trong trường

12/8- 13/8

Thảo luận nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN .

 - Chuẩn bị các điều kiện thiết yếu cho năm học mới

Các nhóm lớp

- BGH cùng toàn thể GV

14/8

 Tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2012-2013.

Hiệu trưởng, CTCĐ

15-30/8

 Đón đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2013 – 2014.

BGH

27-30

Tiếp tục rà soát các tiêu chí phổ cập cho trẻ năm tuổi

BCĐ phổ cập nhà trường

28/8

Học hết ngày 28/8 Học sinh nghỉ chuẩn bị khai giảng ngày 5/9

 

 

Nơi nhận:

- Trường MN

- Lưu: VT.   

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                      Nguyễn Thị May