Xuất bản thông tin

Lịch Công Tác Tháng 4

Lịch Công Tác Tháng 4


                  

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MNBÌNH DƯƠNG B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Số:  12 /CTr-TrMN

                                    

                    Đông Triều, ngày 03 tháng 4 năm 2017

         

                                                                               

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 -  2017

 

 
 

 

 

 

 

* Trọng tâm:

1. Tổ chức các hoạt động chuyên môn

           2. Tổ chức hội thi "Dinh dưỡng của bé" cấp trường.

* Lịch cụ thể :                     

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

  1. 30

Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo kế hoạch

CBGVNV

8/4

Họp hội đồng nhà trường

CBGV,NV

  1. 30

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần 29 - 32

CBGV,NV, HS

19 - 21

Kiểm tra nội bộ trường học

 Ban kiểm tra nội bộ nhà trường

25

Khám sức khỏe lần 2 cho trẻ

Trung tâm y tế, trạm y tế xã

 

 

Nơi nhận:                                                                                        

- Các bộ phận (t/h);

- Trang TTĐT trường;                                                                   

- Lưu: VT. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 Hồ Thị Yến