Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 10/2013

Lịch công tác tháng 10/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số: 44/TB-PGD&ĐT

                                    

                                Đông Triều, ngày 6  tháng 10  năm 2013

                                                                                              

        

                                                                                                                                                                                                              THÔNG BÁO

                                            CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013

 
 

 

 

Trọng tâm công tác:

 1. Hội nghị Cán bộ, viên chức, lao động

2. Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT – PGD&ĐT  Kiểm tra công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia.

Lịch cụ thể:                

Thời gian

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-31

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

01-05

Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, lao động năm học 2013 - 2014

BGH – BCHCĐ, GVNV

01-31

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 5- 8.

- CBPTCM.

15-31

 - Triển khai thực hiện chuyên đề: “Phát triển vận động cho trẻ mầm non”.

- CBPTCM - GVPTcác lớp

01-14

Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT: Kiểm tra công nhận 14 trường MN đạt chuẩn quốc gia.

BGH

17-19

Tham dự Tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành công vụ, quản lý tài chính cho cán bộ quản lý cấp học Mầm non do Sở GD&ĐT tổ chức.

BGH

15 - 25

- Dự các nhóm lớp.

- Chuyên môn

06-12

- Khảo sát chất lượng giáo dục trẻ đầu năm.

-CM - GV các nhóm lớp.

16-20

Tổ chức các hoạt động văn nghệ Chào mừng Lễ gắn biển công trình 50 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

BGH – BCHCĐ, GVNV

15-20

- Kiểm tra toàn diện 1- 2 lớp

- BGH – Tổ trưởng CM.

20/10

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

CM- Công đoàn

28 - 31

 Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10, triển khai công tác tháng 11/2013.

- BGH- CĐ- CM.

 

 Nơi nhận:                                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG             -  Phòng GD&ĐT Đông Triều;                                                                                                                                 (Đã ký)

          -  Lưu VT

                                                                                                                                                

                                                                                                              Nguyễn Thị May