Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 01

Lịch công tác tháng 01


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  BÌNH DƯƠNG B

Số: 03 /TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Binh Dương, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 01/2018:

 - Nhiệm vụ trọng tâm:

 - Sơ kết học kỳ 1;

 - Tổ chức Hội Thi "Xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường;

           

Ngày

Nội dung công tác

 Người thực hiện

02- 31

 

-  Làm tốt công tác phát triển giáo dục

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đạt chuyên cần trên 90%

- CBPTCM

GVCN

02- 31

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 17 - 20

 

- CBPTCM

08

- Đón đoàn kiểm tra các điều kiện chuẩn bị công nhận lại trường chuẩn Quốc gia mức độ 1

CBGV,NV

15- 16

Đón đoàn kiểm tra PGD kiểm tra toàn diện nhà trường

CBGV,NV

25- 27

 - Tổ chức Hội thi "Xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường

- CBQL, CBGV

29- 31

Kiểm tra chuyên đề ƯDCNTT tổ chuyên môn  mẫu giáo

 Kiểm tra nội bộ theo lịch

BKTNBTH

 

 

Nơi nhận

Trang Website trường                                                                                                 

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

 

 

Hồ Thị Yến