Xuất bản thông tin

Kế hoạch cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Kế hoạch cam kết thực hiện chủ đề năm 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 02 /KH-TrMN

            Bình Dương, ngày 19 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng

nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" của trường Mầm non Bình Dương B

năm 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; Kế hoạch số 150/KH-PGD&ĐT ngày 17/02/2017 của Phòng Giáo Dục và Đào tạo Đông Triều về thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"; Công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 của Phòng GD&ĐT; Trường Mầm non Bình Dương B xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 của nhà trường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, viên chức, người lao động.

- Cải tiến lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; phòng và chống các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động.

- Tạo động lực cho mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tu dưỡng đạo đức, tác phong, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần từng bước xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

2. Yêu cầu:

- Gắn việc thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính với thực hiện Luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Trong quá trình triển khai cần xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể gắn nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, trở ngại, gây phiền hà đến tổ chức, công dân; phát huy dân chủ cơ sở; tiếp tục xây dựng và thực hiện nghiêm túc nếp sống văn hóa, văn minh công sở.

- Phát động phong trào thi đua trong nhà trường; phát hiện và nhân rộng những

gương "người tốt, việc tốt" trong cán bộ, viên chức, người lao động; phát hiện, phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ, viên chức, người lao động góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác động tích cực đến mọi cán bộ, viên chức, người lao động; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Tăng cường công tác tự  kiểm tra để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

II. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG CỦA NĂM 2017

Cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với chủ đề năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh, của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, của thị xã Đông Triều: " Văn hóa – Kỷ cương – Nêu gương – Trách nhiệm".

III. NỘI DUNG

1. Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định, văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính

- Tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, viên chức, người lao động các nội dung văn bản sau:

+ Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Chỉ thị số 05-CT/UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ;

+ Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện chủ đề năm về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

+ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

+  Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều " Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2017 theo NQ số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 cảu BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

+ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều về thực hiện chủ đề công tác năm 2017 "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"

- Việc quán triệt, triển khai phải kịp thời, chủ động, thường xuyên trong các cuộc họp, kỳ sinh hoạt của nhà trường.

2. Ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

- Tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều về thực hiện chủ đề công tác năm 2017 "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"

- Thời gian hoàn thành ký cam kết: trước ngày 20 tháng 02 năm 2017

3. Nâng cao trách nhiệm, thái độ của cán bộ, viên chức, người lao động

* Những quy định phải tuân thủ trong khi thực hiện nhiệm vụ:

- Chấp hành giờ làm việc:

+ Đối với cán bộ quản lý, nhân viên: Thực hiện theo giờ hành chính; quy chế làm việc của nhà trường; hợp đồng làm việc, hợp đồng đã ký kết.

+ Đối với giáo viên: Thực hiện theo phân phối chương trình; thời khóa biểu; theo quy chế làm việc của nhà trường; hợp đồng làm việc, hợp đồng đã ký kết.

- Phải đeo thẻ viên chức, người lao động khi thi hành công vụ, trang phục gọn gàng, lịch sự, đúng quy định.

- Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của nhà trường.

- Thực hiện đầy đủ và hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

- Tuân thủ nguyên tắc, tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp khi được mời, được triệu tập đúng thời gian quy định, khi phát biểu ý kiến tại cuộc họp phải chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến phát biểu của mình.

- Ban giám hiệu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả hoạt động của nhà trường.

* Những quy định không được làm:

- Cán bộ, viên chức, người lao động phải tuân thủ quy định những việc cán bộ, viên chức, người lao động không được làm theo Điều 18, 19, 20 Luật cán bộ, công chức, Luật Lao động, Điều 19 Luật viên chức; đối với cán bộ, viên chức, người lao động là đảng viên phải thực hiện nghiêm túc 19 Điều đảng viên không được làm.

-  Không hút thuốc trong cơ quan, nơi công cộng (trừ những nơi có bố trí khu vực được phép hút thuốc). Không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

- Không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan.

- Không quảng cáo, mua bán, giao dịch thương mại tại công sở dưới mọi hình thức, không đánh bài, chơi các trò chơi cá cược, thưởng phạt có tính chất cờ bạc.

4. Về xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.

- Về xây dựng nông thôn kiểu mẫu: Tuyên tuyền, hướng dẫn, giúp đỡ thôn Ninh Bình (xã Bình Khê) xây dựng "Thôn kiểu mẫu" theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND thị xã về việc phân công các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, tuyên tuyền, giúp đỡ các thôn xây dựng "Thôn kiểu mẫu" tại 03 xã: Bình Khê, Việt Dân và An Sinh năm 2017.

- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn. Tập trung phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong nhà trường với các tiêu chí cụ thể như sau:

+ Làm tốt công tác phát triển, giữ vững quy mô trường, lớp với tổng số lớp là 09 nhóm, lớp.

+ Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn, tham gia tích cực, có chất lượng các hội thi, cuộc thi do các cấp tổ chức như phong trào TDTT, văn nghệ, GV dạy giỏi.

+ Tăng cường giáo dục kỹ năng sống lồng ghép trong các hoạt động học tập và vui chơi vủa trẻ, hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ chính khóa cho học sinh, dạy kỹ năng sống cho trẻ.

          + Duy trì 100% học sinh hoàn thành chương trình 5 tuổi.

          + Công tác phổ cập giáo dục: giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; xóa mù chữ.

          + Công tác xây dựng đội ngũ: Nâng cao tỷ lệ giáo viên có trình độ Đại học Đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy định, đạt 2,2 và 2,5 GV/nhóm, lớp. Động viên và tạo điều kiện cho CBGV tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn và lý luận chính trị.

          + Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và kiên cố hóa trường học: Giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

          + Tiếp tục xây dựng hoàn thiện 01 lớp học thông minh.

          + Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để bổ sung cơ sở vật chất nhà trường.

          5. Kiểm tra giám sát, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, viên chức, người lao động

          Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công cụ của cán bộ, viên chức, người lao động tại nhà trường.

          Hàng tháng có đánh giá việc thực hiện Kỷ cương hành chính tại các cuộc họp tháng của nhà trường, có biểu dương, kỷ luật ( nếu có) cán bộ, viên chức, người lao động về thực hiện kỷ cương hành chính.

          Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định,

          6. Thực hiện việc tiếp dân

          - Bố trí phòng tiếp công dân, công khai hộp thư điện tử, số điện thoại nhà trường để mọi người góp ý;

          - Phân công cán bộ đủ năng lực, phẩm chất thực hiện tiếp nhận và trả lời ý kiến của công dân;

          - Giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định, kịp thời và chính xác.

          - Thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận và xử lý những vướng mắc phát sinh, không để xảy ra trường hợp trễ hẹn không có lý do chính đáng.

          7. Tổ chức các phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc trong cán bộ, viên chức, người lao động; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và thực hiện chế độ động viên khen thưởng kịp thời.

          - Tổ chức phong trào thi đua nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXIV. Động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ( CBGV, NV) nỗ lực thi đua  " Quản lý tốt - Dạy tốt - Học tốt", nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017 và 5 năm tiếp theo.

          - Gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Phát hiện các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương "Người tốt - việc tốt" trong CBGV, NV để nhân rộng khen thưởng, biểu dương nhằm thúc đẩy phong trào thi đua giữa các tập thể, cá nhân để xây dựng nhà trường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

          - Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua trong năm học, cần quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp, hiệu quả.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường xây dựng kế hoạch " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh" triển khai thực hiện tại đơn vị.

- Thành lập Tổ công tác thực hiện Chủ đề công tác năm 2017.

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh trong đơn vị theo Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; Kế hoạch số 150/KH-PGD&ĐT ngày 17/02/2017 về hoạch thực hiện "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" của Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

- Tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện theo Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; Kế hoạch số 150/KH-PGD&ĐT ngày 17/02/2017 về thực hiện "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" của Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, gắn với nội dung thi đua đã đăng ký để cuối năm có cơ sở xếp loại thi đua.

- Bố trí cán bộ có năng lực theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả triển khai thực hiện hàng tháng. Báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết năm gửi về Phòng GD&ĐT.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh của trường Mầm non Bình Dương B năm 2017. Đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trường Mầm non  Bình Dương B nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả, chất lượng./.

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT (B/c);
  • CBGVNV nhà trường (T/h);
  • Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Yến

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:01 /QĐ-TrMN

         Bình Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Chủ đề công tác năm 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B

 

Căn cứ Điều lệ trường Mầm non.

Căn cứ văn bản phát động thi đua năm 2017 ngày 16/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều  kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" trên địa bàn thị xã;

Căn cứ kế hoạch số 150/KH-PGD&ĐT ngày 17/02/2017 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về thực hiện "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" của Ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều năm 2017.

Thực hiện công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 của Phòng GD&ĐT Đông Triều V/v quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh";

Xét đề nghị của Ban Thi đua, khen thưởng nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 của trường Mầm non Bình Dương B , gồm các ông (bà) có tên sau:

  1. Tổ trưởng: Bà Hồ Thị Yến – Hiệu trưởng
  2. Tổ phó:

       - Bà: Lê Thị Tuyết Trinh         – Chủ tịch Công đoàn trường

  • Bà: Nguyễn Quỳnh Thư      – Phó Hiệu trưởng
  • Bà : Chu Thị Tuyết Minh    – Phó hiệu trưởng.
  1. Thư kí: Bà: Bùi Thị Thanh  –  Giáo viên
  2. Ủy viên:
  • Bà: Lê Thị Hằng       -  Tổ trưởng tổ nhà trẻ

-    Bà :  Lê Thị Khá      -  Tổ trưởng tổ mẫu giáo

-    Bà : Bùi Thị Đào     -  Ban thanh tra nhân dân

Điều 2. Tổ công tác thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 của nhà trường và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 của các tổ, đoàn thể nhà trường.

Điều 3. Bộ phận Thi đua, khen thưởng, các bộ phận liên quan của nhà trường và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT (B/c);

- Như điều 4 (T/h);

- Lưu VT.  

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Yến