Xuất bản thông tin

Công khai các khoản thu năm học 2015-2016

Công khai các khoản thu năm học 2015-2016


 

 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Số:02/TrMn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bình Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2015

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2015-2016

- Thực hiên công văn số: 2058/SGDĐT-KHTC ngày 08/9/2015 "V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016".

- Thực hiện  công văn số: 634/PGD&ĐT ngày 11/09/2015 về việc hướng dẫn thực hiện công văn số 2058/SGDĐT-KHTC về các khoản thu năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Đông Triều.

Trường Mầm non Bình Dương B công khai các khoản thu như sau:

I. Các khoản thu theo quy định:

- Học phí bắt buộc: 40.000đ/tháng/học sinh.

II. Các khoản thu theo thỏa thuận với phụ huynh tại cuộc họp ngày 30/09/2015:

-  Tiền ăn: (Quyết toán theo ngày)

                 +Tiền ăn:13.000đ / trẻ/ngày (bữa chính + bữa phụ + chất đốt)

-  Chăm sóc bán trú: 90.000đ/trẻ/tháng (Có kế hoạch kèm theo)

- Mua sắm vật dụng ban đầu: (Có kế hoạch kèm theo)

               -  Trẻ cũ: 100.000đ/HS/năm

              -   Trẻ mới đi học: 150.000đ/HS/năm

III. Các khoản đóng góp tự nguyện:  (Vận động phụ huynh đóng góp để xây dựng các công trình trên theo tinh thần tự nguyện)

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị May