Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 5/2019

Chương trình công tác tháng 5/2019


                            PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  BÌNH DƯƠNG B

 

                                      Số: 31 /CTr- TrMN

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                             Đông Triều, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 /2019

                                                                                                     

* Nhiệm vụ trọng tâm: 

   -  Đánh giá trẻ cuối giai đoạn

   -  Đánh giá xếp loại CBVC,LĐ, đánh giá chuẩn HT, PHT, chuẩn giáo viên

   - Xếp loại thi đua cuối năm học

   - Tổng kết năm học 2018- 2019

  * Lịch cụ thể :   

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

  1.  

Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đạt chuyên cần đảm bảo theo kế hoạch đề ra

CBPTCM – GVPTcác lớp.

02 - 24

 -  Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ  33 đến  tuần 35.

BPPTCM, GV

14- 20

 Chấm sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp sáng tạo- Họp thi đua cấp trường.

Hội đồng KH- Hội đồng thi đua

04- 12

 Đánh giá trẻ cuối giai đoạn 

CBPTCM – GVPT nhóm,lớp

26- 30

Kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng các nhóm lớp, kiểm kê tài sản cuối năm học.

 

BGH, CM, GV các nhóm, lớp

17

Họp BĐ D cha mẹ học sinh  trường

BGH, Phụ huynh trưởng

20- 25

Đánh giá xếp loại CBVC,LĐ, đánh giá chuẩn HT,PHT chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN

CBGV,NV

 

27/5

 Họp phụ huynh các nhóm lớp

GV các nhóm lớp

30/5

Tổng kết năm học 2018- 2019

BGH, CĐ, GV NV

                 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

                                   HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

                                Hồ Thị Yến