Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 2-2013

Chương trình công tác tháng 2-2013


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       

Số: 06/TB- TrMN


                                    

         Bình Dương, ngày 02 tháng 2 năm 2013

 

         THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02– 2013 

Trọng tâm:

1.      Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và nghỉ tết Nguyên đán 2013

2. Tổ chức tết trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân tết Nguyên đán 2013.

 . Lịch cụ thể :                     

Ngày

 

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

1-5

Duy trì sĩ số các lớp

GVCN

6-19

Nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

BGH

18

Tổ chức tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và mừng Đảng - mừng xuân Quý Tỵ năm 2013 cùng với lãnh đạo địa phương tại điểm trường chính.

 

CB, GV,NV

22-28

Duy trì sĩ số trẻ tới lớp.

GV

25-26

Dự hội nghị tập huấn Giáo dục môi trường Biển, hải đảo.

BGH

28

Tham dự Tập huấn, triển khai Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi, bổ sung năm 2012) do Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức.

CTCĐ

Nơi nhận:

- Trường MN

- Lưu: VT.    

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                 Nguyễn Thị May