Xuất bản thông tin

Chương trình công tác thang 10/2015

Chương trình công tác thang 10/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/TB-TrMN

                 Bình Dương, ngày 01 tháng 10  năm 2015

                              

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015 

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

      - Hội nghị cán bộ, viên  chức lao động năm học 2015 - 2016

     - Khám sức khỏe lần 1 cho trẻ.

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 30/10

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

01- 30/10

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn theo chương trình tuần thứ 5 - 8.

- CBPTCM. 

01- 30/10 

 - Triển khai tập huấn chuyên đề: "Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non".

- CBPTCM - GVPTcác lớp

22/10

- Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động

- BGH-BCH Công đoàn

08 - 25/10

- Dự giờ giáo viên các nhóm, lớp

- Chuyên môn

5 – 10/10

- Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ lần 1

- CBPTCM - GVPTcác lớp

20-10

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

CM- Công đoàn

25 - 31/10

- Kiểm tra hoạt động sư phạm và toàn diện 3 đ/c khối MG 5 tuổi.

- BKTNBTH

31/10

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10.

- BGH- CĐ- CM.

      

Nơi nhận:

Phòng GD&ĐT Đông Triều;

Lưu VT

Hiệu trưởng

 

 

                       Nguyễn Thị May