Asset Publisher

Lịch công tác tháng 1 năm 2014

Lịch công tác tháng 1 năm 2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

Tr­êng MN B×nh D­¬ng b

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Số:01 /MN-BDB

                    Bình Dương, ngày 02 tháng 1 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2014

Trọng tâm:           

       1. Dự chuyên đề: “Phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non” cấp huyện.

        2. Kiểm tra đánh giá xếp loại học kỳ I.

        3. Sơ kết học kỳ 1.

Lịch cụ thể :           

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02 - 24

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM – GVPT các nhóm lớp.

02 - 24

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 18 - 20 .

- CBPTCM. 

06 - 17

- Kiểm tra đánh giá xếp loại các nhóm, lớp học kỳ I

- BGH, GV cốt cán

20 - 21

  - Tham dự chuyên đề: “ Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” cấp huyện.

 

- CBPTCM

- GVPTcác lớp

23 - 24

- Sơ kết học kỳ 1.

- BGH- CĐ- CM.

25

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 1.

- BGH- CĐ- CM.

25/01-9/02

- Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

- BGH- CĐ

                                                                                                 Hiệu trưởng

 

                                                                                             Nguyễn Thị May