Lịch công tác tháng 10/2016 


 

Lịch công tác tháng 9/2016  

Chương trình công tác thang 5/2016  

Chương trinh công tác tháng 5/2016  

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 31/BC-MNBDB Đông Triều, ngày 04 tháng 5 năm 2016 THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016 * Trọng tâm: - Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức các hoạt động - Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích chào mừng ngày 19/5. - Xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè - Thực hiện đánh giá ngoài trường mầm non. - Đánh giá phong trào thi đua, tổng kết năm học 2015 - 2016. * Lịch cụ thể: Ngày Nội dung công tác Người thực hiện 04 - 22 Công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch. - Chuyên môn giáo dục. 04 - 22 Duy trì thực hiện tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn. - Chuyên môn giáo dục. 06 – 10 - Đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm,vệ sinh môi trường.Chủ động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè. Y tế học đường 14 - 15 - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học đề nghị Ban thi đua xét duyệt Hội đồng tự đánh giá 16 - 18 - Rà soát hồ sơ sổ sách và thiết bị đồ dùng dạy và học các lớp 5 tuổi. HP phụ trách CSVC 18 - 20 Xét duyệt thi đua năm học 2015 - 2016 Hội đồng thi đua trường 18 - 22 - Tổ chức họp phụ huynh- Tổng kết lớp-Tổng kết năm học toàn trường Chuyên môn giáo dục. 25 - 30 Tổng kết năm học 2015 - 2016 Ban giám hiệu, CBGVNV Nơinhận: - Phòng giáo dục(b/c); - Lưu: VT. Hiệu trưởng (đã ký) Nguyễn Thị May

Lịch công tac tháng 2/2016  

Chương trình công tác tháng 1/2016  

Chương trình công tác thang 112015  

Chương trình công tác thang 10/2015  

Ke hoach thang 9/2015  


Các trang: 1  2  3